Miło nam poinformować o trwającej do 30 października 2022 rekrutacji do programu stypendialno-mentoringowego, kierowanego do utalentowanych artystycznie (pisarstwo, copywriting, grafika i sztuki wizualne) lub technicznie (programowanie, animacja, itp) uczennic szkół średnich, pragnących w przyszłości rozwijać się zawodowo w branży gier wideo. 

 

Dla 20. laureatek programu “Dziewczyny w grze!” przewidzieliśmy:

- roczne stypendium w wysokości 12 000 PLN,

- cykl szkoleń i warsztatów z tworzenia gier wideo z najlepszymi ekspertami gamedevu,

- indywidualną opiekę mentorki lub mentora z najsłynniejszego w Polsce studia developerskiego CD PROJEKT RED.

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://dziewczynywgrze.pl/

oraz w materiałach promocyjnych dostępnych TUTAJ

 

Mamy nadzieję, że zachęcimy nasze uczennice próbujące swoich sił w pisarstwie, sztukach plastycznych, tworzeniu gier, programowaniu, animacji, grafice czy storytellingu do wzięcia udziału w programie "Dziewczyny w grze!"

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy Women in Tech - od wielu lat koncentruje się na zwiększeniu udziału kobiet w naukach inżynieryjno-technicznych oraz przełamywaniu stereotypów w myśleniu o “męskich” i “kobiecych” kierunkach studiów, zawodach czy dziedzinach gospodarki.

 

Taką dziedziną jest na przykład branża gier wideo, jedna z najprężniej rozwijających się odnóg branży IT na świecie. Tymczasem aż 47% pasjonatów gier wideo w Polsce stanowią kobiety! Ile z nich uczy się w Państwa szkole? A ile z nich nie zdaje sobie sprawy, że dzięki swoim talentom artystycznym, literackim i technicznym może w przyszłości pracować przy powstawaniu gier wideo?

Poniżej informacje o stypendiach u ubiegłych latach:

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Wnioski wypełniamy na komputerze, uwzględniamy osiągnięcia tylko z roku szkolnego 2021/2022.


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
(informacje i wniosek na stronie www.gdańsk.pl – urząd on-line – stypendia i zasiłki,
link: www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Stypendia-i-pomoc-materialna-dlagdanskich-uczniow,a,12706 


OCENA Z ZACHOWANIA BDB LUB WZ!
Kategoria I
Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadpodstawowej z terenu Gminy Miasta Gdańska, który:
uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
 jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim
 jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie wojewódzkim.


Kategoria II
Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:
 5,0 – dla szkół podstawowych
 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych
a także spełnia jeden z poniższych warunków:
 jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 osiągnął I, II, III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II, III miejsca lub wyróżnienie w konkursie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim


Kategoria III
Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:
 5,0 – dla szkół podstawowych
 4,8– dla szkół ponadpodstawowych
a także spełnia jeden z poniższych warunków:
 jest laureatem/ finalistą olimpiady/konkursu na szczeblu wojewódzkim
 jest zwycięzcą tj. osiągnął I, II lub III miejsce lub wyróżnienie w konkursie na szczeblu wojewódzkim
 uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II, III miejsca lub wyróżnienie w konkursie/turnieju na szczeblu wojewódzkim
 jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium Oświaty


Kategoria IV - sportowa
Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:
 4,5 – przy osiągnięciach na szczeblu międzynarodowym i mistrzostw Polski
a także spełnia jeden z poniższych warunków:
 zajął 1 do 8 miejsce na szczeblu międzynarodowym
 zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do
punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki
 zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.


Kategoria V – wybitnych talentów - osoby wytypowane na Radzie Pedagogicznej – 1 uczeń dla szkół do 500 uczniów
Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia
w dziedzinie swoich zainteresowań. Ponadto uzyskał ocenę bdb/wz z zachowania oraz uzyskał osiągnięcia
w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu bez konieczności wliczania w te wymagania średniej z ocen.
Wraz z wnioskiem należy złożyć prezentację multimedialną osiągnięć ucznia, a ocenę merytoryczną osiągnięć dokona specjalna Komisja tutorów (stypendium w tej kategorii to indywidualny program rozwoju ucznia).


STYPENDIUM MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
(informacje i wniosek na stronie: https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/)

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być:
 laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW (nie dotyczy klas III po gimnazjum)
(informacje i wniosek na stronie: https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/)
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi szkoły ponadpodstawowej który spełnia jeden z warunków:
 otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Ustawa umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom – jednemu, który jest uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.


STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
informacje i linki zeszłoroczne, Generator nie jest jeszcze aktywny
https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-finansowane-z-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-szkolny-2020-2021


https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2020-20-1?doing_wp_cron=1655212845.7497699260711669921875
I. Stypendium przyznaje się uczniowi, który:
1. W roku szkolnym 2021/2022 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego.
2. W roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:
 w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub
 w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub
 w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
- w przypadku ucznia szkoły podstawowej - co najmniej 5,4
- w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadpodstawowej - co najmniej 5,2.
II. Stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości („Pomorski program pomocy
stypendialnej – III edycja”) przyznaje się uczniowi, który:
1. W roku szkolnym 2021/2022 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego.
2. W roku szkolnym 2022/2023 będzie uczniem VII-VII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
3. W roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:
 uzyskał średnią ocen :
- w przypadku ucznia szkoły podstawowej co najmniej 5,5
- w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,0.
- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości
- uzyskał minimum 13 pkt obliczonych na podstawie poniższych kryteriów:
Kryteria obowiązkowe, za które można uzyskać maksymalnie 19,25 punktów, są następujące:
1) Średnia ocen (maksymalnie 12 punktów) – przy czym punkty przyznawane są zgodnie z następującymi wzorami:
a) dla szkoły podstawowej: LP = (Średnia ocen – 5,5) x 24
b) dla szkół ponadpodstawowych: LP = (Średnia ocen – 5,0) x 12 gdzie LP oznacza liczbę punktów;
2) Lokalizacja szkoły, do której uczęszczał Uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, na terenie:
a) miast na prawach powiatu – 1 punkt
b) miast powiatowych – 2 punkty
c) pozostałych miejscowości, z wyłączeniem miast powiatowych oraz miast na prawach powiatu – 6 punktów.
3) Zamieszkanie Ucznia na obszarze wiejskim - 1,25 pkt
Kryteria dodatkowe, za które można uzyskać maksymalnie 26,75 punktów, są następujące:
1) Osiągnięcia w Konkursach, turniejach lub olimpiadach uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym
rok, na który składany jest Wniosek (za maksymalnie 3 wybrane Konkursy, turnieje lub olimpiady)
– maksymalnie 18 punktów, przy czym liczba punktów za poszczególne osiągnięcia Ucznia ustalana
jest według zasad:
– laureat/finalista stopnia ponadwojewódzkiego lub centralnego – 6 punktów,
- laureat stopnia wojewódzkiego/okręgowego – 3 punkty,
- finalista konkursu wojewódzkiego/okręgowego – 1 punkt;
2) posiadanie przez rodzica albo opiekuna prawnego Ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski –5,25 pkt;
3) posiadanie przez Ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 3,5 pkt.

INNE STYPENDIA:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia

https://www.mojestypendium.pl/stypendia-ogolnopolskie/

https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

https://innpoland.pl/180478,rafal-brzoska-szuka-talentow-jak-dostac-stypendium

pliki do pobrania