Deklaracja dostępności Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Mroczkowska: sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583410671

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd Do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku przy ul. Topolowej 7 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,5,6,8,9,12 - przystanek Klonowa. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 800 metrów. Możliwy jest również dojazd autobusem nr 110,115,116,124,126, 136,149,157, 158,162,168,199,249,258,262 do Dworca PKP Wrzeszcz - odległość od przystanku to około 1 km. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl Dostępne jest też połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od Dworca, PKP wynosi około 1 km. Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.  Opis ogólny budynku przy ul. Topolowa 7 Na ulicach dochodzących do budynku znajdują się płatne miejsca postojowe. Po prawej stronie budynku i za nim, na górnym tarasie znajdują się miejsca postojowe dla pracowników i gości. Główne wejście znajduje się w centralnym punkcie budynku, od strony frontu, poprzedzone schodami . Dodatkowe wejście dedykowane dla uczniów znajduje się po lewej stronie od drzwi głównych. Zejście również poprzedzone jest schodami. Budynek szkoły nie posiada żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych; brak podjazdów, wind, automatycznie otwieranych drzwi. Na parterze budynku po prawej stronie w wejściu głównym znajduje się portiernia. Na parterze po lewej stronie znajdują się sekretariat, gabinety dyrekcyjne, gabinet kierownika gospodarczego. Obok sekretariatu umieszczone są łazienki. Na poziomie tym znajdują się również gabinety psychologów, pedagoga szkolnego, kadry, gabinet pielęgniarki oraz klub szkolny. Na I piętrze znajduje się sekretariat IB oraz gabinet koordynatora IB, pokój nauczycielski, biblioteka, czytelnia i pomieszczenie informatyka szkolnego. Aula znajduje się na II piętrze. Sale lekcyjne rozmieszczone są na wszystkich poziomach (parter, I, II, III piętro). Toalety znajdują się na każdym poziomie, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna to odrębny budynek połączony łącznikiem z bryłą główną budynku. Wyjścia awaryjne znajdują się na parterze budynku od strony dziedzińca i parkingu i bezpośrednio z sali gimnastycznej. Od trony dziedzińca znajduje się wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej. Jest możliwość wejścia do budynku i uczestniczenia z psem asystującym. Dziennik Podawczy Dziennik Podawczy znajduje się na parterze w sekretariacie głównym bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Topolowej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia